Köp- och leveransvillkor

10 dagar netto
Efter förfallodatum debiteras dröjmålränta med 10,00%

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1.  

  • Vid avtal avseende flera varor som konsumenten beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning”. 

 

  • Vid köpeavtal: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning”. 

 

  • Vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista posten eller delen i fysisk besittning”. 

 

  • Vid avtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor under en viss tid: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning”. 

 

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren Norrlands Hall & Kapell AB 556639-2576 Kabelvägen 14, 861 36 Timrå 060-606 20 00 info@nhk.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet.

Du kan också på vår webbplats https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf 

elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium till info@nhk.se bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till Norrlands Hall & Kapell AB Kabelvägen 14 861 36 Timrå utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.” Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Vid avtal utanför fasta affärslokaler, där varorna levererats till konsumentens bostad när avtalet ingicks och på grund av sin karaktär inte kan skickas tillbaka på normalt sätt med post: ”Vi kommer och hämtar varan på vår egen bekostnad.”

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.”

Reklamation

Vid reklamation ska kunden skicka in den skriftligt till mejladress kvalitet@nhk.se
Ange ordernummer alt fakturanummer samt orsak till reklamationen.

Kvalitetsgruppen tar hand om ärendet och återkommer till kunden inom två veckor med en ny vara alternativt återbetalning om reklamationen godkännes.